SPLOŠNI POGOJI PLESNEGA DRUŠTVA LIBERO


1. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA
Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev Plesnega društva Libero, (v nadaljevanju Libero dance center) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, udeleženec) nastane, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.liberodancecenter.si, obišče prvo brezplačno vajo ter po prvem obisku potrdi udeležbo izbrane vadbe.
Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati zakoniti zastopnik (starš, skrbnik). Z nastankom obligacijskega razmerja med Libero dance centrom in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala »Splošne pogoje«, ki so objavljeni na spletni strani www.liberodancecenter.si pod rubriko Plesna šola - Splošni pogoji. Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki se jih izvaja v Libero dance centru.

2. INFORMACIJE
Informacije o storitvah Libero dance centra so dostopne:
na spletni strani: www.liberodancecenter.si,
preko elektronskega naslova: info@liberodancecenter.si
s povratno pošto, v primeru prispele pošte na naslov: Plesno društvo Libero, Ulica gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana
po telefonu 041/73 98 33 v času uradnih ur, 

osebno, na recepciji Libero dance centra v času uradnih ur.

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani. 


3. VPIS IN NAČIN PLAČILA 

Na vadbo se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki na spletni strani www.liberodancecenter.si. Prihod na prvo vajo je možen le ob izpolnitvi obrazca zaradi vodenja evidence prisotnosti vadečih.

Vpisni obrazec stopi v veljavo po potrditvi vadbe po opravljenem prvem brezplačnem obisku. V kolikor udeleženec izpolni vpisni obrazec a se ne udeleži vadbe, se le ta smatra kot brezpredmeten in se ga po 30ih dneh izbriše.

V nadaljevanju je prihod na vadbo mogoč le ob plačilu opravljenih storitev po veljavnem Ceniku Plesnega društva Libero do datuma zapadlosti navedenega na računu oziroma najkasneje do pričetka prve vaje v novem mesečnem obdobju, sicer se udeleženec ne more udeležiti posamične vadbe.

Pridružitev posamični vadeči skupini je mogoč do zapolnitve prostih mest v izbrani skupini. 


Posebno opozorilo:
v kolikor se tečaji/ posamezne vaje, zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni oziroma karanten, izvedejo preko spleta (Zoom vadba, posnetki vadbe, …), veljajo enaki plačilni pogoji (Cenik Libero dance centra).

4. OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV
Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih vadb poteka v Libero dance centru vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so članom posredovana po spletni pošti. V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v Libero dance centru izvajajo projektno.

V šolskem letu 2023/2024 vadba ne bo potekala, v naslednjih terminih:

  • od 30.10.2023 do vključno 05.11.2023 (jesenske počitnice)
  • od 25.12.2023 do vključno 02.01.2024 (božično-novoletne počitnice)
  • 08.02.2024 (Prešernov dan)
  • od 19.02.2024 do vključno 25.02.2024 (zimske počitnice)
  • 31.03.2024 (Velika noč)
  • 01.04.2024 (Velikonočni ponedeljek)
  • od 27.04.2024 do vključno 03.05.2024 (prvomajske počitnice)
  • 25.06.2024 (Dan državnosti)
  • od 26.06.2024 do vključno 31.08.2024 (poletne počitnice)

5. ODGOVORNOST
Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih Libero dance centra je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Libero dance center zanjo ne nosi nobene odgovornosti, z izjemo odgovornosti za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev Libero dance centra.

Posebno opozorilo :
Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določila Libero dance centra. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.
Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Libero dance center izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja vadbe v Libero dance centru. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb v Libero dance centru ne prevzemamo kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti, z izjemo odgovornosti za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Libero dance centra.

6. CENIK STORITEV
Cenik storitev Libero dance centra je objavljen na spletni strani www.liberodancecenter.si, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji Hiše plesa, kjer deluje Libero dance center. Libero dance center si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji Libero dance centra, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje. Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti predsednika društva Plesnega društva Libero. Vadnina in članarina se obračunavata mesečno, ne glede na število posameznih vaj v posameznem mesecu in ne po številu vaj po posameznem mesecu.

7. UGODNOSTI - DRUŽINSKI POPUSTI ter LETNO PLAČILO VADNINE:
Družinski popust velja ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju, na katerokoli vadbo:
prvi član – redna cena
cena za drugega, tretjega člana in vsakega nadaljnjega člana – 20 % popust

Ob vpisu več oseb iz iste družine velja polna oz. najvišja cena tečaja za osebo, ki tedensko opravi največje število redne vadbe, do popusta pa so upravičene ostale osebe iz družine, ki obiskujejo tečaje v istem vpisnem obdobju.

Ob vnaprejšnjem plačilu celoletne vadnine oziroma članarine za 10 mesecev, vam priznamo 10 % popust od rednih cen storitev. Plačilo je potrebno izvesti v enkratnem znesku do 30.9. za tekoče šolsko leto. Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa in se med seboj ne seštevajo. Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski račun naveden na prejetem računu.

8. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI
Plačilo vadnine, članarine, mesečnih prispevkov in plačilo vseh drugih storitev se poravnava vnaprej do 10. v mesecu za tekoči mesec oz najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec. (Primer: Za oktober se mesečni prispevek poravna najkasneje do 10. oktobra) z nakazilom na transakcijski račun, ki je naveden na računu ter datuma valute, ki je navedena na računu. V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu Libero dance center pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna, mu Libero dance center pošlje še drugi opomin.

Stroški opomina, v primeru zamude plačila, se udeležencu dodatno zaračunajo v višini dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina oziroma v višini zamudnih obresti, v kolikor so te nižje od zneska dejanskih stroškov izdelave in pošiljana opomina. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, Libero dance center zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga.

9. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI
Odsotnost z vaj pri znesku vadnine se upošteva samo v naslednjih primerih:

- odsotnosti več kot 2 tedna zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba) se upošteva na podlagi pisne najave odsotnosti najkasneje prvi dan odsotnosti 
na info@liberodancecenter.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi. V primeru odštevanja vadbe ob predložitvi zdravniškega potrdila, se ob koncu meseca obračuna le dejanska udeležba vadbe, po posameznih vajah, v skladu z veljavnim Cenikom Libero dance centra
- odsotnosti zaradi udeležbe v šoli v naravi (v kolikor je bila oseba prisotna na manj kot polovici vaj) na podlagi predloženega potrdila šole o udeležbi v šoli v naravi.
- Zaradi naknadnega vpisa v skupino. 


Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več 
obiskovati plesnih vaj, se zaračuna (po pogovoru plesnega pedagoga s starši) število že 
izvedenih vaj po ceniku posameznih vaj, preostanek že plačane šolnine Libero dance center izda dobropis, ki je prenosljiv za obisk katerekoli vadbe iz programa Plesnega društva Libero.

Postopek obdelave podatkov za izvedbo poračuna šolnine zaradi odsotnosti udeleženca iz zgoraj navedenih vzrokov se, na podlagi pisne vloge udeleženca oz. starša, skrbnika udeleženca, izvede petnajsti dan po poteku plačilnega obdobja, v katerem je bil udeleženec odsoten. V postopku se poleg predloženih pisnih dokazil o obdobju upravičene odsotnosti  upoštevajo tudi interni podatki Libero dance centra o dejanski prisotnosti udeleženca na tečaju v predmetnem obdobju. Poračun se izvede tako, da se udeleženco obračuna prisotnost za minulo obdobje po posameznih vajah.V primeru odsotnosti udeleženca od treningov iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Plesno društvo ter Hiša plesa d.o.o. udeležencu ne vračata dela ali celotne že vplačane vadnine. 
Zamujene vaje lahko kadarkoli nadoknadite z obiskom vadbe katerekoli druge skupine primerne starosti udeleženca ter težavnostni stopnji.
Že vplačana mesečne vadnina ali članarina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje. Že vplačano mesečno vadnino ali članarino se vrača v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih članov (minimalno število 4 člani skupine). 


10. KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE) 

Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 - 10 minut pred začetkom vadbee in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Libero dance centra pri vpisu. Udeležence prosimo, da na vadbo ne zamujajo in na kakršenkoli način motijo potek vadbe oziroma dela. Udeleženec se v garderobi preoblecče in preobuje v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, pusti v garderobi. 
Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) udeleženec odloži na police v plesni dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Libero dance center ne nosi nikakršne odgovornosti, z izjemo odgovornosti za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj. bidonov) ter neprimeren odnos do opreme v prostorih Hiše plesa, kjer Libero dance center izvaja vadbo. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu odgovorne osebe ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Libero dance center v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti delnega ali celotnega vplačila. Predšolske in mlajše udeležence (otroke) oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v prostore Hiše plesa in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu. Dodatnega varstva za otroke Libero dance center ne organizira, zato Libero dance center odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela oziroma v času vadbe.

V primeru zapadlih plačil s strani udeleženca, udeležba vadbe ni mogoča, dokler udeleženec na poravna zapadlih obveznosti.

11. UPORABA DVORAN
Zasedenost dvoran Hiše plesa je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v Libero dance centru. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti. Tekmovalci Plesnega društva Libero uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku Hiše plesa d.o.o. (upraviteljem dvoran) oz. po dogovoru z Libero dance centrom.


12. VARNOST IN VIDEO NADZOR
Prostori HIše plesa so nadzorovani z video nadzornim sistemom. Priporočamo, da vrednejše predmete shranite na odlagalnih policah v dvoranah. Za pozabljene, izgubljene in odtujene predmete ne odgovarjamo in ne priznavamo odškodninskih zahtevkov. 

13. INDIVIDUALNE URE
Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno poravnati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Šolnine ob kasnejših odjavah Libero dance center ni dolžan vrniti.

14. VARSTVO AVTORSKE PRAVICE
Vsebina učnih programov Libero dance centra je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Plesnemu društvu Libero. Snemanje koreografij in učnih programov Libero dance centra s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Libero dance centra ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Plesnega društva Libero.
Vsebine, ki jih objavi Libero dance center je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Libero dance centra se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.
Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije Libero dance centra, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani Libero dance centra.

15. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov, je določena v posebni izjavi - »Izjava o varovanju osebnih podatkov«, ki jo udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik, potrdi ob oddaji spletne prijavnice.

16. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA
Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in Libero dance centrom, je sklenjeno za določen čas od dneva prvega obiska vadbe do 30.6. oziroma do preklica s strani ene izmed pogodbenih strank. Trajanje posamezne vadbe Libero dance centra velja od dneva pričetka prve vaje do 30.6.

Član lahko kadarkoli pisno, preko info@liberodancecenter.si, Libero dance center obvesti, da z naslednjim mesecem prekinja obiskovanje vadbe oziroma da se mu za določen mesec obračuna vadnina po posameznih vajah zaradi izpisa iz Plesnega društva Libero.
Libero dance center lahko pogodbo kadarkoli odpove s koncem posamičnega tečaja (mesečno), tako da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti najmanj 8 dni vnaprej o tem obvesti. V posebej utemeljenih primerih po presoji Libero dance centra, lahko Libero dance center odpove pogodbo tudi pred koncem posamičnega tečaja, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačanih obveznosti.

17. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani Libero dance centra in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

Libero Dance Center v Hiši plesa
Ulica gledališča BTC 8, LJUBLJANA
Tel: 059 05 00 99 041 73 98 33 Email: info@liberodancecenter.si

Plesno društvo Libero je vpisano v register društev, pri registrskem organu Upravna enota Ljubljana, matična številka 4022122000, davčna številka 64856496.
Plesno društvo Libero ni zavezanec za davek na dodano vrednost.
>